Prövningstillstånd i hovrätt och kammarrätt - En rättsvetenskaplig studie.

Summary

fiogf49gjkf0d
Prövningstillstånd (pt) innebär att en högre domstol bestämmer att ett avgörande, som har överklagats dit från en lägre domstol, ska överprövas av den högre domstolen. Krav på pt är ett sätt att se till att de högre domstolarna kan koncentrera sig på avgöranden som verkar vara felaktiga eller fall som kan vara vägledande i andra, liknande fall. Beslut om pt grundar sig på en förenklad förhandsbedömning. Sådana beslut motiveras inte alls eller på ett standardiserat sätt. Därför är det svårt för den, som ska ansöka om pt, att veta hur ansökan på bästa sätt ska utformas. Det gör det också svårare för domstolarna att ta intryck av sina egna tidigare avgöranden, när de ska besluta om pt.

De centrala frågorna i projektet är: Hur fungerar systemet med pt jämfört med hur det är tänkt att fungera och hur kan man göra så att olika syften med pt uppfylls på bästa sätt? Fastän dessa frågor är både viktiga och vanliga finns det väldigt lite forskning kring dem. Systemet med pt för överprövning i de så kallade mellaninstanserna – hovrätterna och kammarrätterna – är under stark förändring. Dessutom är detta system mer komplicerat än det i de högsta domstolarna. Därför inriktas projektet på pt-systemet i mellaninstanserna. En viktig del av projektet är att jämföra hovrätterna och kammarrätterna med varandra. Denna jämförelse kan ge ny, betydelsefull kunskap om sådant som har att göra med pt också i allmänhet.

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
Ragnar Söderbergs Stiftelse

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Bylander, Eric
,
Lundmark, Anton