Privaträttslig operationalisering av företags samhällsansvar (CSR)

Summary

fiogf49gjkf0d
Företags ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället, eller ”CSR” (Corporate Social Responsibility) för att använda sig av en väl inarbetad akronym, är numera ett välkänt inslag i näringslivet. CSR yttrar sig ofta i uppförandekoder som informerar om hur företaget i fråga tar ställning mot och arbetar mot, typiskt sett, kränkningar av mänskliga rättigheter, negativ miljöpåverkan och korruption. Vad innebär då CSR i privaträttsliga termer?


I min forskning tittar jag på bolagsstyrningskontexten och associationsrättsliga ansvarsutkrävandefrågor, men också på konfliktscenarier mellan bolaget och avtalsparter (exempelvis arbetstagare och konsument) respektive bolaget och tredje man. Genom att jämföra konfliktscenarierna i vad man kan kalla en klassisk privaträttslig form med ett motsvarande scenario där konflikten har en CSR-aspekt belyses privaträttslig operationalisering av CSR.

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Halje, Lovisa