Återkallelseförbehåll: gränser, förutsättningar, tillämpning

Summary

fiogf49gjkf0d
En viktig princip inom svensk förvaltningsrätt är att gynnande beslut inte när som helst och hur som helst ska kunna ändras av beslutsfattande myndighet. Ett gynnande beslut vinner alltså som regel negativ rättskraft vilket innebär att beslutet står fast – blir orubbligt. Från den principen finns ett antal undantag varav ett är att beslutsfattande organ kan förse beslutet med förbehåll om exempelvis omprövning eller återkallelse.

Det är emellertid inte helt klart hur sådana återkallelseförbehåll ska eller bör utformas för att uppnå kravet på förutsebarhet. I nuvarande förvaltningslag saknas överhuvudtaget bestämmelser som reglerar detta område. Vidare står det inte heller klart i vilken utsträckning förbehåll används som ett sätt att villkora gynnande beslut. Ett allvarligt problem vore därför om myndigheter och andra som utför offentliga förvalt-ningsuppgifter mera allmänt försåg sina beslut med generella och vaga förbehåll. I förlängningen skulle detta leda till ökad osäkerhet och otrygghet för den enskilde.

Syftet med forskningsprojektet är att från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv undersöka förutsättningarna att villkora förvaltningsbeslut med återkallelseförbehåll, var gränserna för dessa villkor kan dras och hur tilllämpningen och användningen av förbehållen mer konkret och praktiskt tar sig uttryck.

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Wall, Gustaf