Claws and Laws: A Dialogue Between Law and Ecology

Summary

fiogf49gjkf0d
Europeiska Unionens medlemsstater är bundna av art- och habitatdirektivet (AHD) och därmed av kravet att återupprätta eller bibehålla populationer av vilda arter av gemenskapsintresse i en gynnsam bevarandestatus (GYBS). Liksom många internationella naturvårdskonventioner, använder direktivet begrepp från naturvetenskaplig forskning. Detta leder ofta till att begreppen blir abstrakta och problematiska att tillämpa i den praktiska förvaltningen av arterna. I detta projekt kommer en dialog mellan juridik och ekologi att etableras, med syfte att tolka och förtydliga AHD utifrån ekologiska termer. Bayesianska populationsmodeller används för att kvantifiera och härleda strategier för bevarande och förvaltning som är förenliga med direktivets krav. Mer specifikt fokuserar projektet på varg, lodjur, järv och björn i ett antal länder där återställandet av bevarandestatusen är mycket kontroversiellt. De utvalda länderna är medlemmar i - eller gränsar till - EU. Vidare ska en studie av USAs Endangered Species Act utföras för att vidga jämförelsen. Vi syftar till att (i) klargöra begreppet GYBS både ekologiskt och rättsligt, (ii) härleda modellbaserade strategier för bevarande och förvaltning som är förenliga med EU-rätten samt (iii) föreslå förändringar och nya rättsliga angreppssätt utifrån naturvetenskaplig forskning. Slutligen syftar projekt till att överbrygga klyftan mellan juridik och ekologi och därmed ge kunskap till nytta för förvaltningen av den biologiska mångfalden.

Homepage

http://www.clawsandlaws.eu/

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d
Swedish University of Agricultural Sciences

Funding body

fiogf49gjkf0d
Naturvårdsverket

Associated researchers

fiogf49gjkf0d
Guillaume Chapron, José Vicente López Bao, Anna Christiernsson, Maria Forsberg, Jan Darpö

Members

Epstein, Yaffa