Rättslig kompensation för förluster av biodiversitet - en nettoförlust?

Summary

fiogf49gjkf0d
Syftet med projektet är att analysera de bedömningar som görs när kompensationskrav används som en metod för att åtgärda förlust av biologisk mångfald på plats. EU:s mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald till år 2010 har inte uppfyllts, istället fortsätter många arter och livsmiljöer att minska. Kompensation för skada på livsmiljöer är ett rättsligt krav i EU:s habitatdirektiv och direktivet om miljöansvar, men det finns inget generellt krav på att kompensera för förluster av biologisk mångfald, t.ex. till följd av den allmänna bebyggelseutvecklingen, vilket totalt sett leder till nettoförluster. I fokus står begreppet "ekologisk kompensation" och olika beslutsunderlag såsom miljökonsekvensbeskrivningar och den genomgående frågan är om dokumentationskraven och processerna vid planerade verksamheter och åtgärder samt vid planläggning, ger tillräcklig information och förutsättningar för att kompensera för förluster.

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
Vetenskapsrådet

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Josefsson, Henrik