Rättslig reglering av signalspaning I jämförande perspektiv

Summary

fiogf49gjkf0d

Focus

I juni 2013 anklagade Edward Snowden, en före detta anställd på ett privat företag som utförde uppdrag för USAs signalspaningsmyndighet NSA (National Security Agency), NSA och andra signalspaningsmyndigheter för att utöva massövervakning och avlyssning av personer runt om i världen. Snowdens avslöjanden satte igång en omfattande offentlig debatt angående integritet och användandet av internet. För att kunna avgöra huruvida oron angående massövervakning och avlyssning är befogad är det nödvändigt att granska nationell och internationell lagstiftning och andra rättskällor (förordningar, myndighetsföreskrifter och domar från domstolar) som reglerar signalspaningsmyndigheter. De huvudsakliga forskningsfrågeställningarna är; hur är olika nationella modeller för att reglera signalspaning konstruerade och hur fungerar de i praktiken? Vilka rättsliga kontroller finns för att skydda mot maktmissbruk? Vilket skydd finns för mänskliga rättigheter? Vad är respektive fördelar och nackdelar med valda modeller? Hur kan modellerna förbättras? De fyra stater som ska studeras är USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige. De första tre samlar mest underrättelsematerial genom signalspaning av alla demokratiska stater. Sverige är intressant eftersom landet verkar ha kommit längst när det gäller att sätta på plats effektiva kontroll- och övervakningsmekanismer. Vissa deltagare i den offentliga debatten är emot signalspaning som sådan, och förespråkar en offensiv strategi för att undergräva denna övervakning med hjälp av kryptering. Men signalspaning kommer inte att försvinna. Det finns också legitima skäl för demokratiska stater som respekterar rättsstatsprincipen att bedriva signalspaning. Men signalspaning måste kontrolleras ordentligt. Huruvida ordentliga kontroller existerar eller kan utformas i framtiden kan endast besvaras av en detaljerad jämförande analys av hur signalspaning faktiskt regleras, kontrolleras och övervakas i olika demokratiska stater.

Keywords

Signalspaning, underrättelseverksamhet

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
Vetenskapsrådet

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Cameron, Iain