Landskapsplanering för att främja biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk

Summary

fiogf49gjkf0d
Enligt den senaste statliga utvärderingen av de svenska miljökvalitetsmålen är det inte möjligt att nå
miljömålen "Levande skogar" och "Ett rikt växt- och djurliv" med idag beslutade eller planerade
styrmedel. Ett skäl anges vara bristande landskapsperspektiv vid förvaltning av skog och otillräcklig
miljöhänsyn i samband med avverkningar. Sverige klarar därför inte sina internationella åtaganden,
såsom att skydda vissa arter och livsmiljöer enligt EU:s Art- och habitatdirektiv. Samtidigt är
virkesproduktionen viktig, inte minst för att producera biomassa till omställningen av energisystemet i
enlighet med bl.a. EU:s Förnyelsebarhetsdirektiv. Marknadens drivkrafter leder idag ofta till kortsiktiga,
ekonomiskt fördelaktiga beslut om skogens förvaltning samtidigt som befintliga styrmedel inte förmår
avstyra ohållbara mönster. Projektets syfte är att utreda ekologiska och rättsliga förutsättningar för
fysisk planering av skogliga landskap, som kan leda till dels starkare skydd för biologisk mångfald i vissa
områden, dels möjlighet till intensivt skogsbruk i områden där naturvärden av betydelse saknas. I en
första studie används en ekologisk modell för landskapsstrategi och simulerad planering. Här utvecklas
scenarier som utgör basen för en efterföljande rättslig studie om adaptiv planering (som används i t.ex.
EU:s ramvattendirektiv) av skogslandskapet. I projektet behandlas även rättsliga komplikationer vid
genomförandet av planeringen, såsom konsekvenser för dem som har rättigheter till skogen. En av
konsekvenserna kan vara att den rättsliga planeringen skapar rätt till ersättning för markägaren. För att
skapa en självförsörjande system, där kostnaderna för att bevara biologisk mångfald fördelas mer jämt
mellan markägarna, kommer projektet även att ta fram och diskutera en ekonomisk reglering som
innebär å ena sidan att avverkning beskattas och å andra sidan att de beskattade medlen återförs till de
markägare som missgynnas av planens restriktioner.

Homepage

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/forskning/forskningsprojekt/landskapsplanering/

Keywords

landskapsplanering, skog, naturvård, biologisk mångfald, artskydd, miljöbalken, skogsvårdslagen, fågeldirektivet, art- och habitatdirektivet

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d
Swedish University of Agricultural Sciences (three departments)

Funding body

fiogf49gjkf0d
Naturvårdsverket

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Michanek, Gabriel