Artskydd och beslutsprocesser - ett interdisciplinärt forskningsprogram om integreringen av naturvetenskaplig kunskap och riskvärdering i förvaltning och domstolsprövning

Summary

Miljöbeslut handlar ofta om att tillåta verksamheter med utsläpp och annan omgivnings-påverkan eller uttag av naturresurser under förutsättning att de inte äventyrar miljön för nutida och kommande generationer. Förhållandet mellan verksamheterna och deras på-verkan på miljön är ofta komplexa och besluten får baseras på riskvärderingar eller tänkta scenarier. Miljölagstiftningen utgår därför från försiktighetsprincipen och här används koncept som miljökonsekvensbeskrivningar, Natura 2000-bedömningar och liknande för att försäkra att besluten grundas på vetenskaplig kunskap eller värdering av risker. Till stöd för bedömningarna har också utvecklats begrepp som ”betydande miljöpåverkan” och ”gynnsam bevarandestatus” samt termer som ”nyckelhabitat” och ”rödlistning”. Medvetenheten om hur teknisk/naturvetenskaplig kunskap och osäkerhet implementeras i beslutsfattande på miljöområdet är emellertid mycket bristfällig. Vårt forskningsprojekt – ett samarbete mellan rättsvetare och ekologer – syftar därför till att öka kunskapen på detta område genom en studie om hur naturvetenskaplig kunskap används i miljöbesluts-processer som gäller aktiviteter som har påverkan på skyddade arter i två situationer; dels tillstånd för vindparker, dels skogsbruk. Inledningsvis vill vi studera hur den natur-vetenskapliga kunskapen och osäkerheten har hanterats i olika beslut under en femårspe-riod. Därefter vill vi analysera hur effektivt beslutssystemen och domstolskontrollen för-mådde hantera lagstiftningens krav på skydd av de arter som kunde påverkas. Slutligen diskuterar vi vilka slutsatser och rekommendationer som kan dras från detta material.

Associated researchers

Jonas Sandström, docent i ekologi på Artdatabanken, SLU (Species Information Centre).

Members

Forsberg, Maria
Darpö, Jan