Europeiska unionens åtgärder mot BEPS i svenskt rättsligt perspektiv

Summary

Projektets syfte är att undersöka Europeiska unionens (EU) åtgärder mot BEPS - dvs. urholkning av skattebaser och förflyttning av vinster genom internationellt skatteundandragande i företagssektorn - i svenskt skatterättsligt perspektiv.

Ett intensivt arbete mot BEPS sker inom OECD/G20 som tagit fram rekommendationer om åtgärder på 15 olika områden. Även EU står bakom OECDs åtgärder, men anser att det behövs gemensamma och flexibla lösningar på EU-nivå, ett samordnat genomförande inom unionen och att den inre marknadens behov beaktas. Ett åtgärdspaket lades fram 2016 med bl.a. ett särskilt direktiv mot skatteundandragande, vilket ska börja tillämpas i Sverige och övriga medlemsstater den 1 januari 2019. Därutöver har en rad lagändringar med avseende på BEPS genomförts eller föreslagits inom EU. Fler förslag är att vänta.

Det finns ett stort behov av en heltäckande vetenskaplig undersökning av hur EUs åtgärder mot BEPS påverkar och införlivas i den svenska nationella skatterätten. En sådan undersökning är också angelägen då EUs åtgärder är tvingande och på flera punkter skiljer sig från de som rekommenderats av OECD. Såväl konstitutionella frågor (särskilt den s.k. subsidiaritetsprincipen) som materiella aspekter och praktiska tolknings- och tillämpningsfrågor kommer att identifieras, belysas och diskuteras. Fokus ligger på EU-direktiven avseende informationsutbyte och transparens, skatteundandragande samt tvistlösning.

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i form av en monografi.

Projektet löper under två år och finansieras genom anslag från Torsten Söderbergs Stiftelse.

Members

Samuelson, Lars