Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer

Summary

fiogf49gjkf0d
Mitt mest akuta forskningsprojekt just nu är en boktrilogi om skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer (ca 1800 sidor, under utgivning 2011). Idén är att genomföra "närläsningar" av den skadeståndsrättsliga diskursen och dess gradvisa förändringar, varigenom en bild i rörelse kan ges av hur skadeståndsrätten idag fungerar, diskuteras och utvecklas. Om man i ett föredrag eller en artikel skulle diagnosticera rättsområdets status och förändringspotential, fick man nöja sig med tämligen generella iakttagelser om att diverse ansvarsformer eller skadetyper är frekventa, att viss anpassning alltid görs i förhållande till samhälls- och teknikutvecklingen, att vissa europeiska influenser synes aktuella samt att skadeståndsrättens riskfördelning fortfarande - och kanske till och med i tilltagande grad - är betydelsefull, trots förekomsten av försäkringslösningar (vilka dock inte har ekonomisk potential att alltid ersätta alla för alla skador). Alltså allmänna ord om allmänna företeelser ... men syftet med projektet är att kunna bidra med specifika analyser av specifika frågor, för att efterhand måla upp en mångfacetterad och detaljrik bild av ett rättsområde och dess diskurs. Det innebär att såväl de materiella civilrättsliga frågorna som de argumentativa spörsmålen kring rättskällehantering och rättsbildning måste behandlas parallellt - samt att förändringar på båda dessa nivåer är betydelsefulla att avläsa och diagnosticera, med avseende på hur dagens skadeståndsrätt gestaltar sig. Denna "närläsning" kan på så sätt uppvisa "distinktioner" - dvs ange vilka olika frågor som finns (där man ibland översiktligt endast ser en enda fråga, princip eller rekvisit etc) - och för dessa distinktioner identifiera utslagsgivande "differentieringar" - dvs synliggöra den mängd av värderingar och argument, som för olika konkreta sakomständigheter kan vägas och nyttjas för att motivera lösningar. Efterhand lyckas man på så sätt - faktiskt (eller i vart fall förhoppningsvis) - hitta mönster i ytnivåns enkla principer och rekvisit; nämligen mönster för hur berättelser kan skapas, värderas, förändras och utvecklas.

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Andersson, Håkan