Beskattning av sammansatta finansiella instrument: aktiebolagets kapitalförsörjning

Summary

fiogf49gjkf0d
Projektet avser olika metoder för ett aktiebolag att genom att utfärda vissa finansiella instrument inhämta kapital till bolaget. Jag studerar huvudsakligen sådana finansiella instrument som finns i gränslandet mellan eget kapital och lånekapital, som optionslån, konvertibler, vinstandelslån och kapitalandelslån. För att rätt kunna bedöma dessa instrument är det dock nödvändigt att även behandla nyemission av aktier och återköp av egna aktier. Projektet är skatterättsligt, men har betydande civilrättsliga inslag. Inom området har viktiga förändringar ägt rum i och med 2005 års aktiebolagslag. Behandlingen av dessa instrument i skatteavtal och i EG-rättsliga direktiv diskuteras också. Projektet kommer att redovisas i monografiform.

Keywords

teckningsoption, konvertibel, vinstandelslån, kapitalandelslån, nyemission, återköp av egna aktier, skatteavtal, EG-skatterätt

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Dahlberg, Mattias