Finns det ett systematiskt samband mellan praktisk juridisk metod och kognitivpsykologiska beslutsheuristiker?

Summary

fiogf49gjkf0d
Både internationella och nationella studier visar att domstolars rättstillämpningsmetoder allt oftare skiljer sig från vad som rimligen kunnat förutses utifrån tidigare rättsvetenskaplig teoribildning. En jämförande belgisk studie har visat att medan juridisk argumentation inom rättsvetenskap beskrivs som enkelriktad, dvs. slutsatsen dras efter det att innehållet i norm- och faktapremiss har fastställts, verkar praktikerna göra det omvända. Först beslutas målets utfall varefter olika tolkningsmetoder används som tekniska redskap med syfte att rättfärdiga resultatet. En annan, svensk studie om rättspraxis inom utomobligatorisk skadeståndsrätt har visat, att domstolar inte verkar hålla isär olika rättsteoretiskt viktiga frågeställningar, trots att sådana enligt rättsdogmatiken utgör grundläggande förutsättning för argumentationens rationalitet. Tendensen är oroande både ur rättsvetenskapligt och de enskilda medborgarnas perspektiv, eftersom avvikande tillvägagångssätt i så grundläggande metodologiska frågor inte är förutsebara. Syftet med studien är att klargöra vad ökande skillnader mellan praktisk juridisk metod och teoribildning beror på och hur de kan förebyggas. Förstudier visar att det finns ett samband mellan argumentationsmetoder i rättsteoretiskt "oförklarliga" rättsfall och kognitvipsykologiska beslutsheuristiker. Metoden för studien består av att analysera rättsteoretiskt dubiösa fall med hjälp av kognitivpsykologiska teorier om olika beslutsheuristiker.

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
Riksbankens Jubielumsfond

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Gräns, Minna