Rättskraft och korrektiv. En förvaltningsrättslig studie (ak. avh.)

Summary

fiogf49gjkf0d
Avhandlingens övergripande tema är frågan om orubblighet i förvaltningsrätten. Undersökningen riktar därför naturligt in sig på rättskraftsproblematiken samt omprövnings- och återkallelsereglernas utformning. Vidare ligger fokus på förvaltningsrättsreformerna, den obligatoriska tvåpartsprocessen och EU-rättens påverkan. Har dessa faktorer på något sätt bidragit till en ny syn på rättskraften i förvaltningsrätten? Den som vill hävda att så är fallet bör då ta sig an begreppsbildningen och frågan om generalitet kontra specialitet (eller kanske snarare enhetlighet - särlösningar).

Keywords

Förvaltningsprocessrätt, rättskraft, rättssäkerhet, berättigade förväntningar, omprövning

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Wall, Gustaf