Rätten, akvatiska ekosystem och hållbart fiske

Summary

fiogf49gjkf0d
Projektet utgår från att fiske är en bland de aktiviteter som bör ingå i en hållbar vattenförvaltning. Projektet utgår också från att dagens fiske måste förändras till att bli ekologiskt hållbart. Projektet har tre delstudier. Den första syftar till att jämföra lagstiftning om vattenförvaltning generellt med lagstiftning om fiske, för att se vilka samband, luckor och konflikter som finns mellan de två rättsliga systemen, på EU-nivå och svensk nationell nivå. I den andra delstudien ska undersökas om lagstiftningens krav relateras till ekologiska kriterier som definieras i studien. Det handlar bl.a. om frågan ifall beslut om uttag av en viss mängd fisk styrs utifrån, inte bara konsekvenser för den fiskade artens bestånd, utan även påverkan på andra arter i den akvatiska miljön och ekosystemet. Utifrån resultaten från de två delstudierna ska en tredje delstudie utveckla grundläggande komponenter (mål, miljökrav, planeringsmetoder m.m.) i en "ideal" lag om vattenförvaltning där ekologiskt hållbart fiske är en central aktivitet.

Focus

Integrering av fiske i det rättsliga systemet för adaptiv förvaltning av akvatiska system, inom EU och i Sverige.

Keywords

Vattenförvaltning, ekologiskt hållbart fiske, miljörätt, integration, EU

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
FORMAS

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Michanek, Gabriel