Nationella parlaments roll i EU:s lagstiftningsprocess: en komparativ studie av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

Summary

fiogf49gjkf0d

Focus

Den Europeiska Unionens demokratiska underskott har under lång tid varit föremål för debatt och förslag på hur situationen ska kunna förbättras har presenterats. Den nuvarande strategin går bl a ut på att stärka Europaparlamentets och de nationella parlamentens roll i EU:s lagstiftningsprocess och kan sammanfattas som ett försök till demokratisering genom parlamentarisering. En fråga som detta projekt avser att belysa är hur denna strategi fått genomslag i Lissabonfördraget och den har påverkat den svenska konstitutionella ordningen, ssk. riksdagens interna arbetsordning och förhållande till regeringen. Vidare studeras frågor av mer övergripande och principiell karaktär som till exempel vad strategin om demokratisering genom parlamentarisering egentligen innebär för EU:s demokratibegrepp och vilka de nationella parlamentens förutsättningar, såväl praktiska som rättsliga, är att aktivt verka för en vitalisering av EU:s demokrati.

Keywords

Subsidiaritetsprövning, EU:s demokratisering

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d
Law Faculty, Uppsala University, Uppsala Forum for Democracy, Peace and Justice, The Swedish Research Council (VR) and Riksbankens jubileumsfond

Associated researchers

fiogf49gjkf0d
Marco Goldoni

Members

Cornell, Anna