EU och arvet från Oxenstierna: den svenska statsförvaltningens funktion och framtid

Summary

fiogf49gjkf0d
Utredningen utfördes inom ramen för projektet EU och arvet från Oxenstierna: den svesnka statsförvaltningens funktion och famtid och avslutades under år 2010. Min del av utredningen syftade till att utreda vilka konsekvenser EU medlemsskapet har för förutsättningarna att utkräva ansvar från svenska organ som agerar inom EU. Utgångspunkten var att möjligheten att ställa makthavare till svars för sitt handlande är centralt för en fungerande demokrati. Den offentliga makten utövas på uppdrag av folket och folket behöver kunna vidta åtgärder, direkt eller genom särskilda kontrollorgan, om makten inte utövas på ett önskvärt sätt. Utredningen fokuserade på den svenska förvaltningen, när denna agerar inom EU. Förvaltningens främsta uppgift är att omsätta en beslutad politik till praktisk verksamhet. I det moderna samhället har förvaltningens uppgifter vuxit och omfattar numera även policyskapande och normgivande funktioner. Genom EU-samarbetet utförs förvaltningens uppgifter ofta utanför Sverige gränser och i samarbete med myndigheter från andra medlemsstater och EU-organ. Utgångspunkten för ansvarsutkrävande inom EU-samarbetet är att detta sker inom ramen för förvaltningarnas respektive konstitutionella system. Samtidigt innehåller EU-fördragen tre mekanismer där de olika systemens ansvarsutkrävande kan sammanlänkas;- Kommissionens möjlighet att inleda fördragsbrottsförfarande mot medlemsstater,- Revisionsrättens samarbete med nationella revisionsorgan, samt -Nationella domstolars möjlighet att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. En slutsats i utredningen var att den parlamentariskt grundade kontrollen bör innehålla en europeiserad dimension för att ändamålsenligt kunna utkräva ansvar av förvaltningen i dess europeiska verksamhet. Resultatet av undersökningen publicerades i boken Ansvarsutkrävande - svenska myndigheter i EU, Jure Stockholm 2010.

Keywords

Europeisk integrerad förvaltning, konstitutionell pluralism, ansvarsutkrävande

Cooperating institutions

fiogf49gjkf0d

Funding body

fiogf49gjkf0d

Associated researchers

fiogf49gjkf0d

Members

Reichel, Jane