Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer
A person close - in law and politics. Projekt inom ramen för Impact of Religion - Challenges for Society, Law and Democracy
AB 04. En slags kommentar
Aktiebolagsrätt
Användning av annans varumärke i egen marknadsföring
Arbetsrätt
Behörighet och legitimation, Om fullmakt, kommission och omsättningsskydd
Centralkonton
Civilrättsliga avtals status vid myndighetsutövning - särskilt inom fastighetsrätten
Consumption of digital works - a legal analysis of the scope of copyright within the framework of competition and consumer protection law
Den nya avtalsrätten
Diskriminering ur ett ersättningsrättsligt perspektiv
Drafting European Principles in Family Law - Commission on European Family Law. Maarit Jänterä-Jareborg, Katharina Boele-Woelki, Frédérique Ferrand, Cristina Gonzaléz Beilfuss, Nigel Lowe, Dieter Martiny, Walter Pintens
Driving reinvestment in R&D for antibiotics and advocating their responsible use
Elektroniska avtal
Elektroniska avtalsslut
Empowering European Families
Ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
Ersättningsbestämning för ideella skador - 'Living Standard' som utgångspunkt för en modell?
Ersättningsbestämning vid immaterialrättsintrång
Etiska och legala aspekter vid användning av inkapslade hESC deriverade celler för produktion av insulin
Familjerättsliga tvister mellan iranska parter vid svenska domstolar - i gränslandet mellan religion och rätt. Projekt inom ramen för Impact of Religion - Challenges for Society, Law and Democracy, ti
Financing of innovation
Fordrans uppkomst
Företagsbot - en sanktionsrättslig studie
God sed som regleringsteknik
High-Conflict Families of Divorce- en studie av föräldrar, deras vårdnadskonflikt samt en effektanalys av tre handläggningsmodeller
Implicit dimensions of contract law
Insolvensrättsligt forum
Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF)
Intellectual Property Rights and Merger Control (prel.)
Konkurs och process
Köprätt
Materiell konkursrätt, tredje upplagan
Medling - ett alternativ till prövning enligt FB 6 kap.
Misstagsbetalningar och betalningsmisstag (condictio indebiti, felaktiga debiteringar m.m.)
Nordisk/baltiska insolvensrättsprinciper
Ny analys av patenträtten
Närstående - en rättsligt relevant relation
Omarbetning av läroboken Hyra och annan nyttjanderätt tillsammans med Bertil Bengtsson
Privaträttslig operationalisering av företags samhällsansvar (CSR)
Psykisk störning och skadeståndsansvar
Rättshandlingar i konkurs
The Common Core of European Private Law
The Future of Registered Partnership
The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy
Tillbehörsegenskap och accession (ak. avh.)
Tredje upplagan av Civilprocessen
Verksamheter utomlands – en skatte-, redovisnings- och associationssrättslig analys
Ägarfrågor och bolagsstyrning i insolvensrätten. En analys av intresseförhållandet mellan aktieägare och borgenärer vid rekonstruktion av aktiebolag med betalningssvårigheter