A product or process based regulatory system for GM varieties
Artskydd och beslutsprocesser - ett interdisciplinärt forskningsprogram om integreringen av naturvetenskaplig kunskap och riskvärdering i förvaltning och domstolsprövning
Claws and Laws: A Dialogue Between Law and Ecology
Environmental democracy? A comparative study of procedural law
Juridiska verktyg för ekologiskt hållbara energisystem
Landskapsplanering för att främja biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk
Legal instruments to guide human activities and protect nature. A research-project within the programme Combining sustainable biodiversity and human activities in the Swedish archipelago
Miljörättslig metodik för hållbar utveckling för utvecklingsländer - exempel Bangladesh (ak. avh.)
Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från enskilda avlopp (RedMic)
Ramvattendirektivets Grundläggande Åtgärder - En rättslig belysning av art. 11 i ramvattendirektivet och Sveriges genomförande
Rätten till en god miljö i Sverige och EU. Om mötet mellan Århuskonventionen, EG-rätten och medlemsstaternas processuella autonomi.
Rätten, akvatiska ekosystem och hållbart fiske
Rättslig kompensation för förluster av biodiversitet - en nettoförlust?
Skogen som livsmiljö - en rättsvetenskaplig studie om skyddet för biologisk mångfald
Statlig styrning för ett effektivt genomdrivande av EU-rättsliga och nationella miljönormer
Systems Perspective on Environmental Quality Standards (SPEQS)
The Protection of the Wolf in Europe and USA. A Comparative Analysis of Species’ Protection under the Habitats Directive (EU) and the Endangered Species Act (USA).