Samhällskunskap AB: Juridik 7.5 hp
Samhällskunskap AB: Statskunskap 15 hp
Samhällskunskap C: Statskunskap, fortsättningskurs B 30 hp
Samhällskunskap D: Statskunskap C 30 hp